Dragonshards 18: Дъщерите на Сора Кел, Част 2

Самостоятелно, дъщерите на Сора Келл са три от най-могъщите същества на Корвоар. Сора Маеня и Сора Катра са легендарни чудовища и това трябва да се има предвид при работа с тях. Чрез Сора Тераза, те вече знаят доста за приключенците, още преди да се сблъскат с тях; Водещия трябва да се възползва напълно от това знание.

Сора Катра

NE Female half-fiend green hag, Bard 11

Позната в песните като мошеник от дълбоките блата, Сора Катра фигурира в бреландските предания от векове. Истории за тези, които са тръгвали към нея в търсене на тайните или съкровищата й, надявайки се да я победят с хитрост или стомана. С няколко изключения, тези разкази винаги свършват с лош край. Нейния чар и умение с думите са забележителни и въпреки, че Дроуам е формиран върху заплаха и насилие, красноречието на Сора Катра бързо изгражда фанатично последователство за вещиците.

При сблъсък с трите вещици, Сора Катра ще поеме по-голямата част от говоренето.Тя използва disguise self непрекъснато, избирайки различни форми, за да разсее или дезориентира противниците си. Тя вижда света като огромно игрално поле и винаги играе дузина интригантски игри. Един от основните й инструменти е криминална организация позната като Дааск („чудовищно око“ от гигантски), която се е разпростряла на изток през Бреланд и Аундеър. Повече информация за организацията може да бъде намерена в предстоящата книга Sharn: The City of Towers.

Освен силите на вещица и полу-демон, Сора Катра притежава и легендарен талант с проклятията. Веднъж на ден тя може да проклина (bestow curse) като магическа способност (spell-like ability); веднъж месечно тя може да направи свързване (binding). Тя трябва да разполага с обичайните компоненти за свръзване. Тя прави тези магии като 20то ниво бард и save DCтата са базирани на чара (Charisma).

Сора Тераза

LN Female half-fiend dusk hag, Cleric 13

Малко легенди споменават Сора Тераза. До създаването на Дроуам, само най-ерудираните бардове са чували за сляпата вещица, която се казвало че обикаля Демонската Пустош (Demon Wastes). Мнозина вярват, че именно тя е мотивиращата сила зад Дроуам – че тя е тази, която е насочила сестрите си, водена от ораклуско видение.Тя говори рядко, но сестрите й попиват всяка нейна дума.

Всички мрачни вещици (dusk hags) притежават оракулски способности, но тези на Сора Тереза са неестествено силни. Въпреки това, тя не контролира прозренията си; вместо това, те контролират нея, тъй като тя изпитва задължения да изпълнява тези получени видения. Това е инструмент за Водещия, тъй като към него няма прикачена механика. Това е просто част от сюжета, която може да послужи за нуждите на кампанията.

Въпреки че е сляпа, Сора Тереза е наясно с всичко, което се случва около нея; това е представено чрез сляпо зрение (blindsight) обхващаш 60 крачки около нея. Тя не може да бъде флангирана или хваната неподготвена (flat-footed).

Сора Маеня

NE Female half-fiend annis, Barbarian 10

Сора Маеня е тероризирала Елдийнските Предели от поколения. Нейната сила и апетит са легендарни и се говори, че се е борила с дракона Саерилак и го е погълнала суров.Малцина са оцелели след нейната желязна хватка, а тя изпитва персонално удоволствие в пречупването на гиганти и други чудовища, които предизвикват Дъщерите. През вековете тя е погълнала племена от шифтери и е оставила цели селища пусти и изоставени. Нейна голяма стаст е преследването на скиталци (rangers) и друга човешка плячка. Докато много дроуамци боготворят Сора Катра, далеч повече се боят от Сора Маеня.

Въпреки че е позната заради силата си, Сора Маеня съвсем не е безмозачно добиче.Тя е оставила Сора Катра да управлява страната, но Сора Маеня е хитър оратор по свой собствен начин. Тя предпочита да прилага уменията си индивидуално, играейки си с плячката пред да я разкъса на парчета.Тя е винаги в търсене на нов вкусове и усещания. От всичките сестр, Сора Маеня е най-вероятно да бъде срещната сама, тъй като тя обикаля пустощта в търсене на кърваво забавление.

Сора Маеня предпочита да се бие с голи ръце; тя се наслаждава на усещането да чупи кости и разкъсва плът. Въпреки това, когато повежда бойните си тролове във битка, тя може да предпочете бойна брадва или двуръчен меч. Дъщерите имат много магически оръжия скрити в трезорите под Великата Пукнатина (Great Crag).

Сора Маеня

Female half-fiend annis hag barbarian 10; CR 19; Large outsider (native)(augmented monstrous humanoid); HD 7d8+35 plus 10d12+50; hp 171; Init +5; Spd 50 ft.; AC 31, touch 14, flat-footed 31; Base Atk +17; Grap +36; Atk +34 melee (1d6+17, claws); Full Atk +34/+34 melee (1d6+17, claws) and +29 melee (1d8+9, bite); SA Improved grab, rage 3/day, rake 1d6+17, rend 2d6+24, smite good (+17 damage), spell-like abilities; SQ Darkvision 60 ft., damage reduction (see below), fast movement, immunity to poison, improved uncanny dodge, resistance to acid 10, cold 10, electricity 10, and fire 10, soul binding, spell resistance 27; AL N; SV Fort +16, Ref +15, Will +13; Str 40, Dex 20, Con 20, Int 14, Wis 12, Cha 14.

Skills and Feats: Bluff +12, Climb +20, Craft (bonecarving) +8, Craft (leatherworking) +8, Diplomacy +16, Disguise +12 (+14 when acting), Hide +11, Intimidate +24, Jump +20, Listen +21, Move Silently +10, Sense Motive +6, Speak Language (Common, Elven, Giant), Spot +11, Survival +18, Swim +20; Awesome Blow, Blind-Fight, Improved Bull Rush, Iron Will, Power Attack, Track.

Damage Reduction (Ex): Sora Maenya possesses DR 10/magic, DR 2/bludgeoning, and DR 2/–. Her natural weapons are considered to be magic weapons for purposes of overcoming damage reduction.

Soul Binding (Su): By taking an hour to devour a corpse and perform a special ritual, Sora Maenya can trap the soul of her victim. This is identical to the spell soul bind except that the soul is bound in the victim’s skull instead of a gem, and the ritual can be performed within 17 hours of death. The effect has a caster level of 17.

Spell-Like Abilities: 3/day – darkness, disguise self (CL 8th), fog cloud (CL 8th), poison (DC 16), unholy aura (DC 20); 1/day – blasphemy (DC 19), contagion (DC 16), desecrate, horrid wilting (17d6, DC 20), summon monster IX (night hag), unhallow, unholy blight (8d8, DC 16). Caster level is 17th unless otherwise stated and save DCs are Charisma-based.

Rage: While raging, Sora Maenya gains 34 temporary hit points. The following changes should be put in effect; AC 29, touch 12, flat-footed 29; Atk +36 melee (1d6+19, claws); Full Atk +36/+36 melee (1d6+19, claws) and +31 melee (1d8+10, bite); SA Rake 1d6+19, rend 2d6+27; SV Fort +16, Will +13; Str 44, Con 24. Her rage lasts for 11 rounds.

Possessions:+3 glamered studded leather, amulet of mighty fists +2, bag of holding (type II), belt of giant strength +4, boots of the cowards leap, potion of barkskin +5, 3 potions of cure serious wounds, potion of displacement, potion of eagle’s splendor, potion of fly, potion of haste, potion of invisibility, 2 potions of lesser restoration, potion of protection from arrows 15/magic, potion of tongues, potion of undetectable alignment. The boots of the cowards leap allow the wearer to use dimension door 1/day with a CL of 9.

Въпреки че прегърбената стойка крие размера й, смразяващата вещица трябва да е висока поне 8 стъпки. Тя носи плащ с качулка и парцали с цвета на засъхнала кръв. Неините крайници са дълги и обезформени, но ръцете и не треперят и пръстите и завършват с дълги нокти. Нейната загрубяла кожа е индигово синя, а косата й – мръсно черно гнездо. Очите и светят със свирепа червена светлина, а когато тя се усмихва виждате множество остри като игли зъби, които изпълват устата й.

Автор: Keith Baker
Превод: Drail


Оригиналната статия може да намерите на сайта на Wizards of The Coast